Speakers

ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ
คณะกรรมการและนักวิจัย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Tokyo Institute of Technology ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย