Speakers

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
อบกฤตย์ วิริยะยุทธกร (ซี) เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นนักธุรกิจ และนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของไทย จบการศึกษาปริญญาเอกด้านปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิทยาการความรู้ จาก Japan Advance Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากจบการศึกษาแล้ว เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO บริษัท Rushbike เป็น Startup ด้านระบบขนส่งที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท iApp Technology เป็น Startup ด้านแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์บริการสำหรับคนไทย