Speakers

อนุกูล คงสกูล
Software Presales Specialist, Computer Union
Software Presale Specialist จาก บริษัท Computer Union มีประสบการณ์ในการนำเสนอและให้คำปรึกษาโซลูชันในกลุ่มของ Application Integrations, Business Automations และ AI Operations ให้กับทางลูกค้ามามากกว่า 5 ปี
เปรมปรี ศรีสุวรรณ
Hardware Presales Specialist, Computer Union
ปัจจุบันเป็น Hardware Presales Specialist ให้คำปรึกษาในการเลือกเทคโนโลยี IT Solution ด้าน Hardware & AI ที่เหมาะสมให้กับลูกค้ามานานกว่า 5 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้า Enterprise IT Solutions มานานกว่า 5 ปี
กรวิทย์ กันยา
Presales Software Specialists, Computer Union
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Cyber Security มีประสบการณ์การ Implement และเป็น Consult ระบบ Security ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงหน่วยงานความมั่นคงของชาติ
ทวีศักดิ์ ศรีนาค
Presales Software Specialists, Computer Union
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะ Software Security ไมว่าจะเป็นภัยคุกคามด้าน Cyber Security, Data Protection หรือ Data Privacy ที่มีประสบการณ์ทั้งการเป็นวิทยากร สอนการใช้งาน ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึง business Partner ของคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนด้วย
ธรา มะลัยจันทร์
Senior System Engineer, Computer Union
เชี่ยวชาญสายงานด้าน IT เกือบ 20 ปี ในการออกแบบ ติดตั้งระบบให้องค์กรขนาดเล็ก – ใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นวิทยากร สอนการใช้งาน และติดตั้งระบบ AI มากว่า 4 ปีในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีก ธนาคาร ตลอดจนระบบการยืนยันความเป็นตัวตนของบุคคล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร