Speakers

ชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
Chief Information Security Officer, KBTG
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)