Speakers

ธนชาติ วิวัฒนภูติ
Head of Strategic Solutions, Lannacom
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีประสบการณ์ในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาไทยขับเคลื่อนการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัลมากกว่า 7 ปี ด้วยประสบการณ์ทำงานทั้งองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับโลกและประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มคลาวก์มาสนับสนุนการเรียนการสอนกับสถาบันการอุดมศึกษามากกว่า 50 แห่งทั่วไทย
นฤมล กุณามา
Solution Specialist, Lannacom
วิศวกรสาวด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งงานโครงการ การให้บริการ และการแก้ไขปัญหา ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
ดุจพิชญ์ หาญตระกูล
Sale and Marketing Director, Lannacom
วิศวกรสาวด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการและความท้าทายขององค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย