Speakers

ภควัตต์ วัฒนะโชติ
VP Engineer, nForce Secure
ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 17 ปีในบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้าน Network และ Security ให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และด้านเทคนิคในองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อสอดคล้องความต้องการทางธุรกิจและปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์