Speakers

วลัย สนิทประชากร
Business Operation Director, NTT (Thailand)
คุณวลัย สนิทประชากร เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม-อิเล็คทรอนิคส์ ปัจจุบันได้ดูแลฝ่ายการเงินและมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Shared Services สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน และการนำ RPA เข้ามาใช้เพื่อการดำเนินงานของฝ่ายการเงิน
วรวิทย์ หมื่นศรี
Solution Sales Manager for Digital Workplace Solution, NTT (Thailand)
คุณวรวิทย์ หมื่นศรี เป็นผู้พัฒนาและออกแบบโชลูชันด้าน Digital Workplace และ Customer Experience สำหรับองค์กรกลุ่มการเงินธนาคารและประกันภัยทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและการวางกลยุทธ์ในการทำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจองค์กร