SmartContract Blockchain Studio

คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO, SmartContract Blockchain Studio ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านธุรกิจ Enterprise IT และกว่า 6 ปีในเรื่อง Blockchain และ Cryptocurrency จึงทำให้คุณสถาพนเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain ในประเทศไทย อันมีผลงานในอดีตที่สามารถส่งมอบโซลูชันให้หลาย ๆ ธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย
  • 10 February 2020
Read More