Speakers

สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ
Managing Director, STelligence
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director, Stelligence ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในเวทีระดับโลก และเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Data Analytic-AI-Automation ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย