Speakers

ธีระ วิวัฒน์โชติพร
Senior Google Cloud Solutions, Tangerine
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Cloud Platform โดยแทนเจอรีนเป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับต้น ๆ ของประเทศไทย
สุปราณี สังข์ลักษณ์
Google Cloud Sales Enterprise, Tangerine
ประสบการณ์กว่า 8 ปีในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านแผนที่และการใช้ Google Maps Platform เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโซลูชัน MapTIST ซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย
ฐากร ตอศิริกุล
Cloud AI & Data Analytic Engineer, Tangerine
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud AI & Analytics Solution จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Technology
กัลยาณี วรฉัตร
Head of Google Cloud Business, Tangerine Co.,Ltd.
ผู้บุกเบิกธุรกิจ Cloud ให้กับ Tangerine มามากกว่า 8 ปี โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรกับ Google Cloud ทำให้ Tangerine เป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับท็อปของประเทศไทย
สุภาวดี หาญเสน่ห์ลักษณ์
Google Cloud Solutions Specialist, Tangerine
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Cloud Technology และ Business Transformation ให้คำปรึกษาในด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
สิโรดม มงคลธนาภรณ์
Machine Learning Engineer, Tangerine
ผู้วิจัยและพัฒนาระบบ Document Understanding นำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร มุ่งเน้นที่การลดเวลาการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ