ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Speaker Details