นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: กันยายน 2022

TechTalkThai Group Co., Ltd. (ซึ่งจะเรียกต่อไปว่า “TechTalkThai”, “เรา”, และ “ของเรา”) เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (“นโยบายนี้”) ของเรา นโยบายนี้มีผลใช้งานกับเว็บไซต์และบริการของ TechTalkThai ที่แสดงหรือมีลิงก์มายังนโยบายนี้

กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่ TechTalkThai ก่อนที่ท่านจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของ TechTalkThai ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง
 7. การใช้คุกกี้
 8. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 9. วิธีติดต่อเรา

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

TechTalkThai เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง ได้แก่

 • การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ www.techtalkthai.com, go.techtalkthai.com และ conf.techtalkthai.com
 • การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาของเรา
 • การติดตามรับข่าวสาร (eNewsletters) ของเราผ่านทางอีเมล
 • การติดต่อเราเพื่อขอใช้บริการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการสนับสนุน
 • การนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางอีเมลและ/หรือโทรศัพท์
 • ข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่เรามีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

TechTalkThai ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อนามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ LINE ID ฯลฯ
 • บริษัทที่ท่านสังกัด
 • ตำแหน่งงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา หรือที่เราได้รับไว้
 • ข้อมูลที่ไม่ระบุถึงตัวบุคคล เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้ติดตามบน Facebook และ LINE เป็นต้น

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าร่วมงานสัมมนา การดาวน์โหลดเอกสาร การรับชมวิดีโอ และกิจกรรมอื่นๆ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ไม่เกิน 1 ปีหลังจากที่บริการเหล่านั้นสิ้นสุดลง หรือใช้งานเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อติดตามรับข่าวสารของเราผ่านทางอีเมล เราจะทำการเก็บเฉพาะข้อมูลอีเมลของท่านจนกว่าท่านจะยกเลิกการติดตามด้วยตนเอง หรือแจ้งยกเลิกการติดตามมาที่เรา

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของเรา ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้า จะใช้งานข้อมูลของเท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

2.4 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

TechTalkThai ใช้มาตรการควบคุมทางกายภาพ ทางการจัดการ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การใช้งาน การแก้ไข ความเสียหาย หรือความสูญเสีย เช่น การเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับของข้อมูล กลไกควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายังจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายหรือความจำเป็นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

TechTalkThai จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน โดยเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 • เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 • เพื่อส่งต่อข้อมูลของท่านให้เจ้าของกิจกรรมหรือผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม (ดูรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 4)
 • เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการหรือกิจกรรมของเราผ่านช่องทางที่ท่านให้ไว้
 • เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ จัดส่งของรางวัล และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลตอบรับจากการจัดกิจกรรม

3.2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อติดตามรับข่าวสารของเราผ่านทางอีเมล

 • เพื่อส่งข่าวสารและบทความที่น่าสนใจของเราให้ท่าน

3.3 สำหรับคู่ค้าและลูกค้าที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การเปิดใช้งาน หรือการยืนยันผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงของท่าน และการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมของเราผ่านช่องทางที่ท่านให้ไว้
 • เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
 • เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กฎหมาย และหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุถึงตัวบุคคล เพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิจัย พัฒนา ปรับปรุงบริการของเราและตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในหลายๆ กรณี บุคคลที่สามซึ่งเป็นคู่ค้าหรือลูกค้าของ TechTalkThai (“บุคคลที่สาม”) อาจแต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนการให้บริการ ทั้งการจัดงานสัมมนา การเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร การเปิดให้รับชมวิดีโอ หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือเป็นผู้สนับสนุนการให้บริการ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อตรวจสอบ คัดเลือก และแจ้งยืนยันผลการให้บริการ รวมไปถึงเพื่อให้บุคคลที่สามสามารถนำเสนอข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านได้ ข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน และบุคคลที่สามจะไม่ติดต่อท่านโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน โปรดอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามให้ดีก่อนใช้บริการ

ในบางกรณี TechTalkThai มีการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของเรา ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการผ่าน Cloud โดยคู่ค้าของเราในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ในประเทศไทย โดยข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ในประเทศไทย

การเข้าถึงข้อมูลท่านสามารถขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่เรารวบรวมและจัดเก็บไว้ รวมไปถึงขอให้เปิดเผยถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การส่งถ่ายข้อมูลท่านสามารถขอรับหรือขอให้เราส่งต่อหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลท่านอื่นได้
การแก้ไขข้อมูลท่านสามารถขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
การลบข้อมูลท่านสามารถขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
การจัดการความยินยอมท่านสามารถถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้
 • หากท่านต้องการยกเลิกการติดตามรับข่าวสาร ให้คลิกลิงก์ “unsubscribe from this list” ในอีเมลข่าวสารที่ท่านได้รับ
 • กรณีอื่นๆ ให้ติดต่อตามช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ในข้อ 9 ทั้งนี้ หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจเสียสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากเรา
การคัดค้านการประมวลผลท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านสำหรับจุดประสงค์บางอย่างได้ เช่น การทำสถิติ การปรับปรุงบริการ การขายและการตลาด โดยการติดต่อตามช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ในข้อ 9
การจำกัดการประมวลผลท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้
 • ท่านโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของท่าน และเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของท่าน
 • ข้อมูลของท่านมีการประมวลผลอย่างผิดกฎหมายแต่ท่านไม่ต้องการลบข้อมูล
 • ท่านมีข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่ท่านต้องจัดทำ ดำเนินการ หรือแก้ต่าง และท่านขอให้เราเก็บข้อมูลของท่านไว้ แต่เราไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
 • คำขอคัดค้านของท่านอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากเรา

6. ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ท่านอาจได้รับเนื้อหาหรือเว็บลิงก์จากบุคคลที่สาม TechTalkThai ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมบุคคลที่สามดังกล่าว แต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ลิงก์ ดูเนื้อหา หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามนั้นหรือไม่

TechTalkThai ไม่สามารถควบคุมแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม โปรดอ่านและอ้างอิงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม TechTalkThai จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน

7. การใช้คุกกี้

เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของเรามีการทำงานที่ถูกต้อง บางครั้งเราอาจเก็บชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า “คุกกี้” ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์และถูกส่งไปเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เนื้อหาของคุกกี้สามารถถูกเรียกหรืออ่านโดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลในคุกกี้มักจะประกอบด้วยตัวระบุ ชื่อไซต์ และตัวเลขผสมกับอักขระบางอย่าง คุกกี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่ท่านใช้งาน ซึ่งช่วยเว็บไซต์ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จดจำการตั้งค่าของท่าน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

TechTalkThai จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการจากเบราว์เซอร์ของท่านเอง

8. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเราจะประกาศนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวล่าสุดในหน้านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ทันที หากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นจำนวนมาก เราอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การติดประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือการส่งประกาศถึงท่านโดยตรง

9. วิธีติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
TechTalkThai Group Co., Ltd.อีเมล: info@techtalkthai.com
โทรศัพท์: 0-2105-4468
ที่อยู่: 548 ซอยนวมินทร์ 90 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230