Blendata

คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ CEO & Co-Founder, Blendata ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data Technologies, Data Analytics, High Performance Computing และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโซลูชันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมข้อมูลให้กับองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ รวมถึงมีบทบาทเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  • 2 August 2021
Read More