DGA

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI), ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์, ผู้อํานวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
  • 11 February 2020
Read More
DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)
  • 22 January 2020
  • 0 Comment
Read More