Generation

คุณปุณยนุช พัธโนทัย Chief Executive Officer, Generation Thailand ด้วยประสบการณ์กว่า 11 ปี ทั้งการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศในด้านนโยบายอุดมศึกษาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรไม่หวังผลกำไรเพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสในสังคมในบริบทที่หลากหลาย ปัจจุบัน คุณปุณยนุชดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) องค์กรเจเนเรชั่น ประเทศไทย องค์กรเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นในการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะ และหางานที่ตรงกับความต้องการของตลาดให้กับคนทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้เรียน
  • 20 October 2021
Read More