Huawei

คุณสุปราณี ธีรไกรศรี Senior Solution Architect, Huawei หลังจากเรียนจบ Computer Engineering ก็ทำงานในสายงาน Software Development and Software Engineering มาตลอด 20 กว่าปี Technologies และ Programming เป็นสายงานที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น ดีใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยเรื่องเทคโนโลยี
  • 1 August 2021
Read More