nForce Secure

คุณภควัตต์ วัฒนะโชติ VP Engineer, nForce Secure ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 17 ปีในบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้าน Network และ Security ให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และด้านเทคนิคในองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อสอดคล้องความต้องการทางธุรกิจและปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • 2 July 2023
Read More