พลอากาศตรี อมร ชมเชย

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

มีประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ ริเริ่มการตั้งหน่วยงานด้านไซเบอร์ในกองทัพอากาศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และเลขานุการ คณะที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Speaker Details
Speaker Tags