อริน มัลโฮทรา

คุณอริน มัลโฮทรา

Business Development Manager, AML Systems

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบ และนโยบายความปลอดภัยด้าน Cyber Security ในระดับ endpoint และ ความปลอดภัยด้าน information exchange มีประสบการณ์ด้านการค้นขว้า บรรยาย และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ติดตั้ง และใช้งานระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับองค์กรเอกชน และภาครัฐในภูมิภาค ASEAN