ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ 

Chairman of TB-CERT

ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

Speaker Tags