ณัฐกานต์ กำลัง

คุณณัฐกานต์กำลัง

Business Development Director, HPE Enterprise Group, Hewlett Packard Enterprise Thailand

ผู้เชี่ยวชาญสายงานพัฒนาสายธุรกิจและคู่ค้า มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน, ภาคธนาคาร, ภาคอุตสาหกรรม, การค้าปลีก รวมถึงการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย

Speaker Tags