พีรพงศ์ อัจฉริยวรานนท์

คุณพีรพงศ์ อัจฉริยวรานนท์

Customer Solution Consultant & Generative AI Specialist, Google Cloud

คุณพีรพงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญโซลูชันด้าน Infrastructure Modernization และ AI/ML ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Customer Engineer ที่ Google Cloud ประเทศไทย โดยคุณพีรพงศ์มีประสบการณ์มากมายจากการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เปลียนแปลงและยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และ Application ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบน Google Cloud Technology

Speaker Details
Speaker Tags