ผศ. ศุภวัชร์ มาลานนท์

ผศ. ศุภวัชร์ มาลานนท์

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบข้อหารือและให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐเพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกรรมการกฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags