ธีระพงษ์ จันทร

คุณธีระพงษ์ จันทร

Cloud Technology Platform Portfolio Manager, G-Able

คุณธีระพงษ์คือผู้ที่ทำหน้าที่วางแนวทางในด้าน Business, Technology และ Design สำหรับกลุ่ม Product Offering ที่อยู่ใน Portfolio โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อทำการออกแบบ Product Offering และเลือกใช้ Technology ร่วมกับทีมงาน เพื่อส่งต่อให้กับทีมขายหรือทีม Go to Market ในการนำ Product Offering ดังกล่าวไปตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา และให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การลูกค้า ตัวอย่างเช่น การจัดทำระบบ Cloud Platform ไม่ว่าจะเป็น Public Cloud หรือ Hybrid Cloud (On Premise – Public) หรือการทำแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ (Application Modernization) ต่าง ๆ เช่น DevSecOps หรือ Container Management

Speaker Details
Speaker Tags