ACIS Professional Center

คุณอิทธิพล พรหโมปการ Senior Director Consulting Service, ACIS Professional Center มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • 24 October 2021
Read More
อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center
  • 11 September 2021
Read More