AML Systems

คุณอริน มัลโฮทรา Business Development Manager, AML Systems ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบ และนโยบายความปลอดภัยด้าน Cyber Security ในระดับ endpoint และ ความปลอดภัยด้าน information exchange มีประสบการณ์ด้านการค้นขว้า บรรยาย และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ติดตั้ง และใช้งานระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับองค์กรเอกชน และภาครัฐในภูมิภาค ASEAN
  • 7 September 2021
Read More