KBank

คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์ Chief Information Security Officer, KBTG ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)
  • 2 September 2022
Read More