KTBCS

ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี บมจ. ธนาคารกรุงไทย, ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และกรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด ปัจจุบัน ผศ. (พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต เป็นผู้บริหารสายงาน สายงาน เทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือที่น้องๆ ในกรุงไทยเรียกกันว่า “พี่หมอ” ซึ่ง มีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการทำงานของธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและต่อยอดไปนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านแนวคิดในเรื่อง Open Ecosystem โดยเป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาระบบวายุคลาวด์...
  • 13 May 2021
Read More