NTT (Thailand)

คุณวลัย สนิทประชากร Business Operation Director, NTT (Thailand) คุณวลัย สนิทประชากร เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม-อิเล็คทรอนิคส์ ปัจจุบันได้ดูแลฝ่ายการเงินและมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Shared Services สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน และการนำ RPA เข้ามาใช้เพื่อการดำเนินงานของฝ่ายการเงิน
  • 22 January 2020
  • 0 Comment
Read More
คุณวรวิทย์ หมื่นศรี Solution Sales Manager for Digital Workplace Solution, NTT (Thailand) คุณวรวิทย์ หมื่นศรี เป็นผู้พัฒนาและออกแบบโชลูชันด้าน Digital Workplace และ Customer Experience สำหรับองค์กรกลุ่มการเงินธนาคารและประกันภัยทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและการวางกลยุทธ์ในการทำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจองค์กร
  • 22 January 2020
  • 0 Comment
Read More