Pure Storage

คุณพินิจ เล้ารุ่งเรืองเดช Lead, System Engineering, Pure Storage (Thailand) คุณพินิจเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบประจำประเทศไทยของ Pure Storage มีประสบการณ์ทางด้านคลาวด์สตอเรจ และสตอเรจสำหรับองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้าน IT มากกว่า 20 ปี
  • 9 May 2021
Read More