Allied Telesis

คุณวิญญู กนกพีระวุฒิ Sale Engineer Manager, Allied Telesis วิศวกรออกแบบซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบเครือข่ายกับองค์กรใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม
  • 16 October 2021
Read More
คุณธีรยุทธ หงษ์คณานุเคราะห์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Allied Telesis มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และความต้องการ ด้านการนำระบบเน็ตเวิร์คไปใช้ตั้งแต่ระดับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และในระดับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมมามากกว่า 15 ปี
  • 22 January 2020
  • 0 Comment
Read More