ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ

ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ

คณะกรรมการและนักวิจัย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

Speaker Details
Speaker Tags