ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Tokyo Institute of Technology ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags