ธีระ วิวัฒน์โชติพร

คุณธีระ วิวัฒน์โชติพร

Senior Google Cloud Solutions, Tangerine

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Cloud Platform โดยแทนเจอรีนเป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับต้น ๆ ของประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags