Tangerine

คุณธีระ วิวัฒน์โชติพร Senior Google Cloud Solutions, Tangerine ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Cloud Platform โดยแทนเจอรีนเป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับต้น ๆ ของประเทศไทย
  • 28 August 2022
Read More
คุณสุปราณี สังข์ลักษณ์ Google Cloud Sales Enterprise, Tangerine ประสบการณ์กว่า 8 ปีในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านแผนที่และการใช้ Google Maps Platform เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโซลูชัน MapTIST ซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย
  • 9 August 2021
Read More
คุณฐากร ตอศิริกุล Cloud AI & Data Analytic Engineer, Tangerine ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud AI & Analytics Solution จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Technology
  • 9 August 2021
Read More
คุณกัลยาณี วรฉัตร Head of Google Cloud Business, Tangerine Co.,Ltd. ผู้บุกเบิกธุรกิจ Cloud ให้กับ Tangerine มามากกว่า 8 ปี โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรกับ Google Cloud ทำให้ Tangerine เป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับท็อปของประเทศไทย 
  • 9 May 2021
Read More
สุภาวดี หาญเสน่ห์ลักษณ์ Google Cloud Solutions Specialist, Tangerine ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Cloud Technology และ Business Transformation ให้คำปรึกษาในด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
  • 24 January 2020
  • 0 Comment
Read More
คุณสิโรดม มงคลธนาภรณ์ Machine Learning Engineer, Tangerine ผู้วิจัยและพัฒนาระบบ Document Understanding นำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร มุ่งเน้นที่การลดเวลาการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ
  • 22 January 2020
  • 0 Comment
Read More