TTT Virtual Summit: Enterprise Tech & Innovation 2021

TTT Virtual Summit: Enterprise Tech & Innovation 2021

Chatbot, NLP, Face Recognition, Self-driving Car ต่างเป็นเทคโนโลยี AI ที่หลายอุตสาหกรรมต่างเริ่มนำมาใช้งาน แต่นอกจากเทคโนโลยีเหล่านี้ ยังมีอีกหลายแนวคิด หลายความต้องการ ที่สามารถนำ AI เข้ามาแก้ปัญหาได้ เซสชันนี้จะเปิดเผยถึงงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ในอนาคตที่น่าจับตามอง ซึ่งอาจเข้ามาตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้านี้

ในยุค New Normal ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลทั้งแบบ Structured และ Unstructured data เกิดขึ้นมหาศาล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้ ดังนั้น AI จึงถูกนำมาเป็นผู้ช่วยมืออาชีพในกระบวนการผสมผสานการทำงาน และสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

พนักงานทุกคนคือฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรประสบความสำเร็จในวันนี้และเติบโตขึ้นในอนาคต จึงปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร และหากพนักงานยังคงต้องทำงานแบบเดิม ซ้ำๆ แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่มีเวลาทำงานที่สร้างสรรค์หรืองานที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ดังนั้น พนักงานจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อคศักยภาพระบบอัตโนมัติให้กับองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุค Digital Transformation

Edge computing มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่ถ้าจะนิยามให้แคบลงก็คือการใช้เทคโนโลยีด้าน IT เพื่อการประมวลผลและการบริหารจัดการด้านข้อมูลใกล้กับต้นทางของการประมวลผลและการบริหารจัดการด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้าน AI และ ML ที่มักจะหมายถึงการทดสอบโมเดลบน Cloud ขณะที่ Deploy ไปยังอุปกรณ์ Edge

สรุปกรณีตัวอย่างการใช้งาน Quantum Computer จริงในภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี Quantum Computer หลังจากนี้

บรรยายถึง Ecosystem ด้าน Quantum Computing ในประเทศไทย ทั้งในเชิงของเทคโนโลยีและงานวิจัย เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ด้าน Quantum Computing ในปัจจุบัน

ร่วมทำ Hands-on Workshop พัฒนาโปรแกรมบน Quantum Computer ด้วย Qiskit (ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกรุณาเตรียมพื้นที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำ Workshop ตามวิทยากรผู้บรรยาย รวมไปถึงลงทะเบียน IBM Quantum ที่ http://quantum-computing.ibm.com)

รู้จัก e-Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อะไรที่ใช้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้บ้าง ประเภทและองค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงในรูปแบบต่างๆ ข้อเสนอแนะและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล

ในยุค COVID-19 ที่ทุกคนต้องเผชิญ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ มากมาย ในการดำเนินธุรกิจอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา เราจึงจำเป็นต้องปรับใช้กระบวนการและเครื่องมือที่มีอยู่แบบเดิมโดยใช้แนวคิด "การจัดการแบบ Project" ซึ่งซอฟต์แวร์ ERP มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยให้สิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้น

ในโลกปัจจุบัน องค์กรที่จะประสบความสำเร็จคือองค์กรที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงการปรับตัวทั้งทางด้านวัฒนธรรม พฤติกรรม แนวความคิด ซึ่งรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆมารองรับการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำหน้าคู่แข่งในตลาด RISE with SAP คือแนวคิดใหม่ที่รวบรวมเอาสิ่งจำเป็นในการพลิกโฉมธุรกิจ (Business Transformation) และชี้นำให้ธุรกิจคุณเดินทางอย่างมีแบบแผนไปสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้เร็วยิ่งขึ้น

พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา เริ่มกลายเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในปีนี้ หลายมาตรการชั่วคราวที่องค์กรนำมาใช้เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็กลายเป็นมาตรการที่ถูกใช้แบบถาวรแทน ภายในการบรรยายนี้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านการจัดการ Warehouse หลัง COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบระยะยาวในธุรกิจ eCommerce, การวางกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่องค์กรควรพิจารณา และบทบาทของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสนับสนุนระบบ Warehouse หลังจากนี้

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้องค์กรจำนวนมากพลิกโฉมธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่สะดุดจากการให้พนักงานทำงานจากบ้าน Low-code Platform จึงเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทอย่างมากที่ช่วยให้สามารถส่งมอบการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจในยุค New Normal

Nintex ในฐานะผู้นำด้าน Digital Process Automation ได้เตรียมกรณีศึกษาที่บริษัทชั้นนำได้นำ Automation Platform ไปเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าไปอีกระดับได้อย่างไร

สรุปกรณีการใช้งานจริงของเทคโนโลยี Blockchain ทั่วโลกและในประเทศไทย พร้อมประโยชน์ที่ธุรกิจองค์กรจะได้รับจากการนำ Blockchain ไปใช้ในแง่มุมต่างๆ

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Digital ID และตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจองค์กร

รู้จักกับ DeFi ที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงการ Cryptocurrency และวงการการเงินทั่วโลกในเชิงโอกาส ความเป็นไปได้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่องอนาคตไปถึงระบบ Payment ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ

แนะนำเทคโนโลยี 5G และความพร้อมในการใช้งานในประเทศไทย การประยุกต์ใช้ 5G ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนา Digital Infrastructure ใน EEC

บทบาทของ Internet of Things (IoT) เริ่มมีผลต่อชีวิตประจำวันของคน และการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจที่ต้องการจะเป็นผู้นำในโลกดิจิทัลควรจะสร้างและเพิ่มคุณค่าใหม่ๆด้วยการใช้ประโยชน์จาก IoT ได้เพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งไว้ให้ได้ Microsoft Azure ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่มีความสามารถในการสร้างบริการ IoT การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการออกแบบที่ให้ความน่าเชื่อถือในการป้องกันและรักษาข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจ จะช่วยเข้ามาเร่งการทำ Transformation ให้เกิดขึ้นได้จริงในการลงทุนที่คุ้มค่า

ทุกวันนี้เราพบอุปกรณ์ที่มีเซนเซอร์อยู่รอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประตู หน้าต่าง รถยนต์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ เรียกได้ว่าอุปกรณ์ IoT อยู่รอบตัวเรา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ให้กำเนิดข้อมูลมหาศาล เราจะนำระบบ Analytics มาใช้กับอุปกรณ์ IoT เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างไรบ้าง วันนี้เรามาลองดูไอเดียกัน

ในยุคหลัง COVID-19 แนวโน้มการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็น Remote Working หรือ Hybrid Working ประกอบกับเทคโนโลยีสำหรับ Smart Workplace กลายมาเป็นส่วนสำคัญสำหรับออฟฟิศยุคใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการพื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Next Normal อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา Workplace Trasnformaton จากบริษัทชั้นนำ

ผ่านการแพร่ระบาดของ COVID-19 มา 2 รอบ ปัจจุบันมีหุ่นยนต์อะไรปรากฏโฉมมาในโลกแล้วบ้าง และในอุตสาหกรรมของไทยใช้หุ่นยนต์อะไรกันอยู่ รวมไปถึงหุ่นยนต์แบบไหนน่าจะเข้ามาอยู่กับเราหลังจากนี้

บรยยายถึงประเด็นเชิงความเที่ยงตรงของ AI จริยธรรมในการพัฒนาและใช้งาน AI ไปจนถึงความโปร่งใสที่ควรจะเป็นสำหรับ AI เพื่อให้ภาคธุรกิจองค์กรไทยได้นำไปพิจารณาและปรับใช้งานตามความเหมาะสม

งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ในการสร้าง AI ใหม่ๆ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และมีความแม่นยำ ทั้งยังสามารถปรับปรุงคุณภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

เจาะลึกกับกรณีศึกษาการสร้างเรือไร้คนขับโดยใช้ AI ขับเคลื่อน สำหรับการสำรวจมหาสมุทรในส่วนที่ยังไม่เคยมีมนุษย์เข้าไปถึง

แชร์ประสบการณ์การวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของ AIS เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัว และเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยองค์กรให้สามารถคุ้มครองข้อมูลตาม พ.ร.บ.ฯ

แนะนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Data Discovery & Classification, Encryption, Tokenization, Privilege Access Management, Access Control และ Authentication โดย Thales Cloud Protection & Licensing

แนะนำระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหลและบริหารข้อมูล Data Subject เพื่อตอบสนอง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบน Cybersecurity และ Privacy Management software

การวางมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นความท้าทายที่ฝ่าย IT ของทุกบริษัทกำลังเผชิญ เซสชันนี้ VMware จะมาบรรยายถึงการสร้างระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ End-to-end ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงระดับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถคุ้มครองข้อมูลได้ตามข้อกำหนดของ PDPA

เรียนรู้แนวทางการขานรับต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการเลือกใช้บริการ Cloud Computing สำหรับธุรกิจองค์กร

เจาะลึกกับเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงสุดกับ Confidential Computing สำหรับรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญสูง ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมั่นใจ

Event Details
 • Start Date
  23 March 2021 1:00 PM
 • End Date
  26 March 2021 6:00 PM
 • Status
  Expired
 • Attendees
  512 Attendees
Sponsors