TechTalkThai 2020: AI & Automation In Action – Speakers

Keynote Speakers
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI), ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์, ผู้อํานวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Tokyo Institute of Technology ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
Chairman of TB-CERT
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
Platinum Speakers
SE Manager, Palo Alto Networks
คุณคงศักดิ์ ก่อตระกูล มีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีในอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงมีผลงานที่โดดเด่นในการจัดการผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางเทคนิค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรระบบและภูมิภาคอินโดไชน่า Palo Alto Networks
Business Development Director, HPE Enterprise Group, HPE Thailand
ผู้เชี่ยวชาญสายงานพัฒนาสายธุรกิจและคู่ค้า มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน, ภาคธนาคาร, ภาคอุตสาหกรรม, การค้าปลีก รวมถึงการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
Technical Solutions Architect, Cisco
TB-CERT Committee
กรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
OEM | Embedded & Edge Solutions, Indochina Sub-region, Dell Technologies
Technical Architect, Yip In Tsoi
Senior Manager, Systems Engineering, Fortinet
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้าน Networking และ Security ดร. รัฐิติ์พงษ์ ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคนิคในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย ไม่ว่าบริษัทที่มีความซับซ้อนทางด้านความปลอดภัยในด้านไอที หรือความต้องการธุรกิจที่จำเป็นต้องปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
Senior Partner Solution Engineer, VMware
Solution Sales Manager for Digital Workplace Solution, NTT (Thailand)
คุณวรวิทย์ หมื่นศรี เป็นผู้พัฒนาและออกแบบโชลูชันด้าน Digital Workplace และ Customer Experience สำหรับองค์กรกลุ่มการเงินธนาคารและประกันภัยทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและการวางกลยุทธ์ในการทำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจองค์กร
Business Operation Director, NTT (Thailand)
คุณวลัย สนิทประชากร เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม-อิเล็คทรอนิคส์ ปัจจุบันได้ดูแลฝ่ายการเงินและมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Shared Services สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน และการนำ RPA เข้ามาใช้เพื่อการดำเนินงานของฝ่ายการเงิน
ASEAN Solutions Architect, AMD Far East Ltd.(Thailand Branch)
ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในส่วนของโซลูชันระดับองค์กร ในแง่มุมเรื่องของ IT infrastructure เพื่อออกแบบโซลูชันต่างๆ โดยมีประสบการณ์สั่งสมมาจากบริษัท IT ชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา 19 ปี
Machine Learning Engineer, Tangerine
ผู้วิจัยและพัฒนาระบบ Document Understanding นำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร มุ่งเน้นที่การลดเวลาการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ
Senior Security Consultant, Check Point
ประสบการทำงานร่วมกับลูกค้าหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารเพื่อคิดค้นกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพสูง ด้วยพื้นฐานทางด้าน Security Best Practices ในระบบ IT Infrastructure เช่น Network Security, Endpoint Security, Public Cloud Infrastructure Security, Email Security และ IoT Security
Google Cloud Solutions Specialist, Tangerine
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Cloud Technology และ Business Transformation ให้คำปรึกษาในด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
Gold Speakers
Business Architecture Manager, SCG Cement - Building Materials
Country Manager, Allied Telesis
มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และความต้องการ ด้านการนำระบบเน็ตเวิร์คไปใช้ตั้งแต่ระดับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และในระดับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมมามากกว่า 15 ปี
Chief Operating Officer, Cybertron
ทำงานด้าน FSI IT Infrastructure และ Security มานานกว่า 28 ปี และมีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน ISO 27001 และ PDI DSS มานานกว่า 5 ปี ได้รับใบรับรอง CISM, CISA, CASP และอื่นๆ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer ที่บริษัท Cybertron
Sales Engineering Manager, ASEAN, Netscout
Country Development Manager - Indochina, Solarwinds
CEO aCommerce Thailand, Group Chief Business Officer aCommerce
Chef Financial Officer, All-D Discount Co., Ltd.
CEO, SmartContract Blockchain Studio
Managing Director, STelligence
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director, Stelligence ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในเวทีระดับโลก และเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Data Analytic-AI-Automation ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
Security Architect, Tenable Indochina
ที่ปรึกษาทางเทคนิคทางด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีในภูมิภาคอาเชียน และได้รับการรับรองทางด้าน Cybersecurity เช่น CISSP และ CISA หน้าที่ปัจจุบันให้คำปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในกลุ่ม Indochina ของ Tenable