TechTalkThai 2020: AI & Automation In Action – Speakers

Keynote Speakers
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI), คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Tokyo Institute of Technology ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
Chairman of TB-CERT
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
Platinum Speakers
SE Manager, Palo Alto Networks
คุณคงศักดิ์ ก่อตระกูล มีประสบการณ์มากกว่า 11 ปีในอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงมีผลงานที่โดดเด่นในการจัดการผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางเทคนิค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรระบบและภูมิภาคอินโดไชน่า Palo Alto Networks
Business Development Director, HPE Enterprise Group, HPE Thailand
ผู้เชี่ยวชาญสายงานพัฒนาสายธุรกิจและคู่ค้า มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน, ภาคธนาคาร, ภาคอุตสาหกรรม, การค้าปลีก รวมถึงการบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
Technical Solutions Architect, Cisco
TB-CERT Committee
กรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร
OEM | Embedded & Edge Solutions, Indochina Sub-region, Dell Technologies
Technical Architect, Yip In Tsoi
Senior Manager, Systems Engineering, Fortinet
ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมระบบที่ฟอร์ติเน็ต ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย จึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางเทคนิคและพัฒนากลยุทธ์ให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
Senior Partner Solution Engineer, VMware
Solution Sales Manager for Digital Workplace Solution, NTT (Thailand)
คุณวรวิทย์ หมื่นศรี เป็นผู้พัฒนาและออกแบบโชลูชันด้าน Digital Workplace และ Customer Experience สำหรับองค์กรกลุ่มการเงินธนาคารและประกันภัยทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งให้คำปรึกษาและการวางกลยุทธ์ในการทำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจองค์กร
Business Operation Director, NTT (Thailand)
คุณวลัย สนิทประชากร เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลฝ่ายบัญชีในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม-อิเล็คทรอนิคส์ ปัจจุบันได้ดูแลฝ่ายการเงินและมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง Shared Services สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน และการนำ RPA เข้ามาใช้เพื่อการดำเนินงานของฝ่ายการเงิน
Field Application Engineer: ASEAN, AMD
ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในส่วนของโซลูชันระดับองค์กร ในแง่มุมเรื่องของ IT infrastructure เพื่อออกแบบโซลูชันต่างๆ โดยมีประสบการณ์สั่งสมมาจากบริษัท IT ชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา 19 ปี
Machine Learning Engineer, Tangerine
ผู้วิจัยและพัฒนาระบบ Document Understanding นำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร มุ่งเน้นที่การลดเวลาการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ
IT Security Consultant, Check Point
Google Cloud Solutions Specialist, Tangerine
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Cloud Technology และ Business Transformation ให้คำปรึกษาในด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
Gold Speakers
Business Architecture Manager, SCG Cement - Building Materials
Chief Operating Officer, Cybertron
ทำงานด้าน FSI IT Infrastructure และ Security มานานกว่า 28 ปี และมีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน ISO 27001 และ PDI DSS มานานกว่า 5 ปี ได้รับใบรับรอง CISM, CISA, CASP และอื่นๆ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer ที่บริษัท Cybertron
Sales Engineering Manager, ASEAN, Netscout
Country Development Manager - Indochina, Solarwinds
CEO aCommerce Thailand, Group Chief Business Officer aCommerce
Chef Financial Officer, All-D Discount Co., Ltd.
CEO, SmartContract Blockchain Studio
Managing Director, STelligence
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director, Stelligence ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในเวทีระดับโลก และเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Data Analytic-AI-Automation ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย